ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ
ค้นหาจากแผนสำคัญของประเทศ
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
            1. การรักษาความสงบภายในประเทศ (0)
            2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (0)
            3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (0)
            4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ (0)
            5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม (0)
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
            1. การเกษตรสร้างมูลค่า (0)
            2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (1)
            3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (0)
            4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (0)
            5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (0)
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
            1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (0)
            2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (11)
            3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3)
            4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (1)
            5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม (0)
            6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (2)
            7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ (0)
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
            1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (1)
            2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (0)
            3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม (0)
            4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง (0)
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (0)
            2.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (0)
            3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (0)
            4.พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (0)
            5.พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (0)
            6.ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ (1)
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
            1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส (0)
            2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ (0)
            3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (0)
            4. ภาครัฐมีความทันสมัย (0)
            5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (0)
            6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0)
            7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น (0)
            8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค (0)
      แผนย่อยของเเผนแม่บท 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
            3.1 แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ (0)
            3.2 แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (0)
            3.3 แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ (0)
            3.4 แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม (0)
            3.5 แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (0)
            3.6 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (1)
      แผนย่อยของแผนแม่บท 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
            3.1 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (2)
            3.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย (1)
            3.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น (11)
            3.4 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน (0)
            3.5 แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ (0)
      แผนย่อยของแผนแม่บท 12 การพัฒนาการเรียนรู้
            แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (4)
            แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (1)
      แผนย่อยของแผนแม่บท 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
            3.1 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (0)
            3.2 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (0)
            3.3 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (0)
            3.4 แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (0)
            3.5 แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ (1)
      แผนย่อยของเเผนแม่บท 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
            3.1 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ (0)
            3.2 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม (1)
            3.3 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม (0)
            3.4 แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน (0)
            3.5 แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1
            1.1 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (0)
            1.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา (5)
            1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (1)
            1.4 การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ (0)
            1.5 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2
            2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย (1)
            2.2 การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3
            3.1 การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1)
            3.2 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (1)
            3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4
            4.1 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (0)
            4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู (1)
            4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (0)
            4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (0)
            4.5 องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5
            5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (3)
            5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (6)
            5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (0)
            5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (0)
            5.5 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน (0)
            5.6 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0)
            5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา (0)
            5.8 การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and Learning) (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6
            6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา (0)
            6.2 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (0)
            6.3 การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (0)
      แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 7
            7.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) (0)
            7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education) (0)
            7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (0)
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (17)
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (1)
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (1)
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (0)
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4)
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (12)
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (0)
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1)
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (3)
      นโยบายหลักรัฐบาล (12 ด้าน)
            1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (0)
            2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ (0)
            3. การทํานุบํารงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (0)
            4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (0)
            5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (0)
            6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (0)
            7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก (0)
            8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (18)
            9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (0)
            10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (0)
            11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (1)
            12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม (0)
      นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล (12 เรื่อง)
            1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน (0)
            2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (0)
            3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (0)
            4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (0)
            5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน (0)
            6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต (0)
            7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (14)
            8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา (0)
            9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (0)
            10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน (0)
            11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย (0)
            12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (0)