ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์


การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (2563, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1) เพื่อศึกษารูปแบบ กลไก องค์ประกอบ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  3) เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based Education)
        ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ สำหรับประเทศไทย (2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

       1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับการกากับติดตาม การสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
        ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (2563, มหาวิทยาลัยมหิดล)

       1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย และของต่างประเทศ รวม 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในยุค 4.0  3. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฎิรูปการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย
        ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการวิจัยแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

       1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับการกากับติดตาม การสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
        ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น (2562, มหาวิทยาลัยบูรพา)

       1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานในการยกร่างรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และถอดบทเรียนความสำเร็จจากสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติดี (Best practice) 2) เพื่อยกร่างรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อตรวจสอบรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) เพื่อนำรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองใช้ในสถานศึกษา 5) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) เพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น พร้อมคู่มือรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น
        ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (2562, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

       1. เพื่อสร้างรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 2. เพื่อปฏิบัติการใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 3. เพื่อประเมินและพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
        ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (2562, มหาวิทยาลัยทักษิณ)

       1. เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  2. เพื่อปฏิบัติการใช้รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  3. เพื่อประเมินและจัดทำคู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
        ดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย: กรณีผู้มีความสามารถพิเศษ (2562, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล นิยาม/ความหมาย ประเภทของผู้มีความสามารถพิเศษ สภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และกรณีศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่ดีเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
        ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา (2562, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์กลไกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษา กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ3. เพื่อศึกษากลไกในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ของไทย4. เพื่อพัฒนากลไกและรูปแบบในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษาของไทย
        ดาวน์โหลดเอกสารการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2561, มหาวิทยาลัยมหิดล)

       1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย  2. เพื่อศึกษาสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  3. เพื่อวิเคราะห์ผล/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่  4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
        ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา (2561, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

       1. สร้างรูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา 2. ปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา  3. ประเมินและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
        ดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาสภาพและปัจจัยในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของประเทศไทย (2561, มหาวิทยาลัยนครพนม)

       1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจัยช่วยหนุนเสริมหรือเป็นอุปสรรค ต่อการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจัยช่วยหนุนเสริมหรือเป็นอุปสรรค ต่อการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะ เคารพสิทธิผู้อื่น การมีจิตอาสา เสียสละ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 4) เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) เพื่อศึกษาสภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา 6) เพื่อศึกษาสภาพระบบกลไกและความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้บุคคลมีวินัย 8) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
        ดาวน์โหลดเอกสารผลการสังเคราะห์ ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561, มหาวิทยาลัยนครพนม)

       1) เพื่อศึกษาสภาพและปัจจัยในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในบริบทของประเทศไทย  2) เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาของต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และเวียดนาม พร้อมข้อเสนอแนะการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย  3) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ด้านคือ 1) ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น และ 4) การมีจิตอาสา เสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  4) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
        ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

       1. เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ2. เพื่อประเมินผลการนำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ
        ดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2560, มหาวิทยาลัยศิลปากร)

       1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา  2. เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  3. เพื่อให้ได้ร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
        ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1) เพื่อพัฒนาแนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  2) เพื่อจัดทำองค์ความรู้และข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยที่สะท้อนถึงปัญหาการศึกษา และสภาวการณ์ปัจจุบันของงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ข้อค้นพบและวิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย โจทย์การวิจัยในอนาคตที่ตอบความต้องการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่  3) เพื่อจัดทำกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
        ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการวิจัยเเละพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

       ๑. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม ๓. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดและความพร้อม
        ดาวน์โหลดเอกสาร