ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนย่อยของแผนแม่บท 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
     3.4 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

ไม่พบข้อมูล