ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนย่อยของเเผนแม่บท 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
     3.3 แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ

ไม่พบข้อมูล