ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนย่อยของแผนแม่บท 12 การพัฒนาการเรียนรู้
     แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย


การศึกษาสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย: กรณีผู้มีความสามารถพิเศษ (2562, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล นิยาม/ความหมาย ประเภทของผู้มีความสามารถพิเศษ สภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และกรณีศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่ดีเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
        ดาวน์โหลดเอกสาร