ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
     6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไม่พบข้อมูล