ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
     3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

ไม่พบข้อมูล