ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 7
     7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)

ไม่พบข้อมูล