ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ไม่พบข้อมูล