ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
     5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

ไม่พบข้อมูล