ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
     1. การเกษตรสร้างมูลค่า

ไม่พบข้อมูล