ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1
     1.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา


การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (2563, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1) เพื่อศึกษารูปแบบ กลไก องค์ประกอบ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  3) เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based Education)
        ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา (2562, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์กลไกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษา กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ3. เพื่อศึกษากลไกในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ของไทย4. เพื่อพัฒนากลไกและรูปแบบในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายการศึกษา/ สมัชชาการศึกษาของไทย
        ดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2560, มหาวิทยาลัยศิลปากร)

       1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายการศึกษา  2. เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  3. เพื่อให้ได้ร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
        ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1) เพื่อพัฒนาแนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  2) เพื่อจัดทำองค์ความรู้และข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยที่สะท้อนถึงปัญหาการศึกษา และสภาวการณ์ปัจจุบันของงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ข้อค้นพบและวิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย โจทย์การวิจัยในอนาคตที่ตอบความต้องการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่  3) เพื่อจัดทำกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
        ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการวิจัยเเละพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

       ๑. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม ๓. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดและความพร้อม
        ดาวน์โหลดเอกสาร