ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล (12 เรื่อง)
     11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

ไม่พบข้อมูล