ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1
     1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต


การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2561, มหาวิทยาลัยมหิดล)

       1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย  2. เพื่อศึกษาสารวจต้นทุนด้านชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมของเยาวชนและประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  3. เพื่อวิเคราะห์ผล/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบการจัดการศึกษาบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามบริบทต้นทุนและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่  4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
        ดาวน์โหลดเอกสาร