ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนย่อยของแผนแม่บท 12 การพัฒนาการเรียนรู้
     แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21


การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ (2563, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่  2) เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาตามประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาและตามประเภทสถานศึกษา  3) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายกระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่
        ดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา (2562, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

       1) เพื่อศึกษาระบบและนโยบายการบริหารภาครัฐในด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษาในต่างประเทศและของประเทศไทย เน้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาทั้งมิติสังคมและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสาคัญและตอบคาถามการวิจัย อันจะนาไปสู่การจัดทานโยบายที่นาไปใช้ได้จริง ลดความเหลื่อมล้า เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล  2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนผ่าน ในการปรับระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันไปสู่ระบบการบริหารจัดการที่ลดความเหลื่อมล้า เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้สาหรับประเทศไทย  3) เพื่อจัดทาข้อเสนอทางเลือกนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ในการปรับระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันไปสู่ระบบการบริหารจัดการที่ลดความเหลื่อมล้า เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้สาหรับประเทศไทย
        ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2559, สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา)

       1) เพื่อพัฒนาแนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  2) เพื่อจัดทำองค์ความรู้และข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยที่สะท้อนถึงปัญหาการศึกษา และสภาวการณ์ปัจจุบันของงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ข้อค้นพบและวิธีการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย โจทย์การวิจัยในอนาคตที่ตอบความต้องการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่  3) เพื่อจัดทำกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564)
        ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการวิจัยเเละพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

       ๑. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามขนาดและความพร้อม ๓. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดและความพร้อม
        ดาวน์โหลดเอกสาร