ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6
     6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ไม่พบข้อมูล