ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4
     4.5 องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบข้อมูล