ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5
     5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ


แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ สำหรับประเทศไทย (2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

       1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับการกากับติดตาม การสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
        ดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการวิจัยแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

       1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับการกากับติดตาม การสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
        ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

       1. เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ2. เพื่อประเมินผลการนำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ
        ดาวน์โหลดเอกสาร